هیچ قانونی نیست که آدم را گرسنه بخواهد

ارنست همینگوی

من نمی­دانم قانون را که نوشته، اما می دانم هیچ قانونی نیست که آدم را گرسنه بخواهد. با این زندگی، داشتن و نداشتن فرقی نمی ڪند.