تاریخ انتشار :

برخی از نظرات فقهی آیت الله العظمی صانعی

۱ ـ عدم شرطیت مرد بودن در مرجعیت دینی.

۲ ـ عدم شرطیت مرد بودن در کلیه مناصب حکومتی.

۳ ـ عدم شرطیت مرد بودن در قضاوت.

۴ ـ تساوی زن و مرد در قصاص نفس و اطراف.

۵ ـ تساوی دیه زن و مرد در دیه نفس و اطراف.

۶ ـ زن در صورتی که شوهر وارث دیگری نداشته باشد، تمام اموال شوهر را ارث می‌برد.

۷ ـ ارث بردن زن از همه اموال شوهر (از عین منقولات و از قیمت غیر منقول).

۸ ـ عدم حرمت خروج زن از منزل بدون اجازه شوهر، در مواردی که خلاف شئون مرد و یا خلاف حقّ استماع مرد نباشد.

۹ ـ عدم نیاز به اذن شوهر در نذری که مربوط به خود زن می‌باشد و یا در مال خود مستقل باشد، در صورتی که خلاف حقّ استمتاع مرد نباشد.

۱۰ ـ طلاق در دست مرد است، لیکن اگر زن مهریه خود را ببخشد و تقاضای طلاق نماید، بر مرد واجب است او را طلاق دهد.

۱۱ ـ مادر هم مانند پدر در قتل فرزند قصاص نمی‌شود، مگر آن که مرگ به علت اغراض شخصی مانند دشمنی و طمع در مال و پست و ریاست و یا فاش نشدن خیانت‌ها و امثال آن باشد که در آن صورت اصل کلّی قصاص، هم در مورد پدر و هم در مورد مادر ثابت است.

۱۲ ـ با نبود پدر، مادر بر طفل و اموال او ولایت دارد و بر پدر بزرگ مقدم است.

۱۳ ـ ازدواج موقت مختص به شرایط خاص می‌باشد و نه به عنوان عِدل ازدواج دایم.

۱۴ ـ مال و جان غیر مسلمان همانند مسلمان محترم است.

۱۵ ـ دیه غیر مسلمان با دیه مسلمان برابر می‌باشد.

۱۶ ـ تساوی غیرمسلمان و مسلمان در قصاص.

چکیده اندیشه آشنایی با دیدگاههای حضرت آیت االله العظمی صانعی، قم، انتشارات میثم تمار، چاپ اول ۱۳۸۷ صفحات ۸ و ۹