تاریخ انتشار :

آداب خردمندی

   نویسنده: دکتر کریم آزاد- حقوقدان

 

       منظور از خردمندی، هوشمندی نیست، زیرا بسیار افرادی را دیده‌ ایم که از هوش و استعداد بالایی برخوردار بوده‌ اند اما ویژگی‌ های خردمندی را کمتر داشته‌ اند. خردمندی حاصل‌ جمع هوش، اخلاق و اراده است. این راهکارها می تواند به ما کمک کند.

١. بسیار خوب و با دقت گوش کنیم.

٢. سنجیده، کوتاه و دقیق سخن بگوییم.

٣. مطالعه کنیم.

۴. از گفتن “نمی‌ دانم” ترس نداشته باشیم.

۵. راستگو باشیم.

۶. به دیگران احترام بگذاریم.

٧. اهل افراط و تفریط نباشیم.

٨. نسبت به باورها و نظرهایمان  متعصب نباشیم.

۹. دیگران را قضاوت نکنیم.

۱۰. مسئولیت اشتباهاتمان را بپذیریم.