سوئیسی‌ ها به ممنوعیت روبنده رأی دادند

 

 

       نتایج رسمی منتشر شده از همه‌ پرسی دیروز سوئیس نشان می‌ دهد که ۵۱/۲ درصد از رأی ‌دهنگان موافق ممنوعیت روبنده در فضاهای عمومی بوده‌ اند و ۴۸/۸ درصد هم مخالف آن. هدف این همه‌ پرسی در واقع زنان جامعه مسلمانان سوئیس بود. برخی از آنها از روبنده و برقع برای پوشاندن صورت خود در فضاهای عمومی استفاده می‌ کنند. پیش از سوئیس در برخی دیگر از کشورهای اروپایی این قانون مورد توجه قرار گرفته بود. دولت سوئیس مخالف برگزاری این همه‌ پرسی بود، به این دلیل که نباید برای پوشش دیگران تصمیم گرفت؛ اما حزب راستگرای مردم با هدف مقابله با افراط‌ گرایی این موضوع را به همه‌ پرسی گذاشت. جامعه مسلمانان سوئیس در واکنش به برگزاری همه‌پرسی و رأی به قانون ممنوعیت روبنده گفته دوشنبه روز تاریکی برای مسلمانان بوده است.