تاریخ انتشار :

تعداد زنان در مذاکرات وزارت امور خارجه

  بدون شرح:

  تیم وزارت امور خارجه ایرلند، ۵ زن در هیات ۷ نفره

  تیم وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، تعداد زنان: صفر