ضرورت حمایت از زنان و مردان کارتن خواب

 

 

       کوروش محمدی، مشاور رئیس سازمان بهزیستی گفت که حمایت از زنان و مردان کارتن خواب در کشور موقتی است و این افراد پس از یک دوره کوتاه مدت دوباره به کف خیابان ها بر می گردند. دلیل افزایش زنان و مردان کارتن خواب، رویکرد ناکارآمد در راستای ساماندهی آنها از سوی سازمان بهزیستی، مدیریت شهری و حتی سازمان های مردم نهاد است. مهارت آموزی راه نجات آسیب دیدگان اجتماعی می باشد.