تاریخ انتشار :

زمین پاک اشتغال روستایی را رونق می بخشد

   نویسنده: مهتا بذرافکن

 

      امروز روز زمین پاک است. زمینی که به خاطر عملکرد ما انسانها حالش چندان خوب نیست و البته  پیامد این احوال ناخوش به زندگی ما بازمی‌ گردد. آلودگی زمین ابعاد گسترده و تاریک زیادی دارد، اما یکی از مهمترین عوامل آلودگی زمین مصرف بی رویه پلاستیک در زندگی روزمره ما و رها کردن آن در طبیعت است. پلاستیک که به سختی تجزیه می گردد در همه ارکان زندگی ما از سازه های غول پیکر گرفته تا  ابعاد میکرو در تارپود ابزار زندگی ما تنیده شده اند. از آنجا که هم اکنون مطالعات نشان داده که  آلودگی و پدیده تغییر اقلیم حیات را در کره زمین به خطر انداخته است. بسیاری از کشورهای جهان گام هایی برای کاهش مصرف پلاستیک در زندگی روزمره برداشته اند تا سبک زندگی مبتنی بر پلاستیک را تغییر دهند. این تغییر البته می تواند موجب فعال شدن اشتغال در بخش روستایی شده و زنجیره تأمین طیف گسترده ای از فعالان عرصه های مختلف منتفع سازد. صنایع دستی چون حصیربافی و چینی و سرامیک و سفال، کیف و فرش و گلیم و گبه و نظائر اینها  که عمدتاً در روستاها و روستا شهرها فعالیت می کنند می تواند جایگزین مناسبی برای پلاستیک باشند. علاوه بر حس خوب استفاده از صنایع دستی طبیعی، تولید و عرضه این صنایع نیز می تواند زنجیره ای از مشاغل را از روستاها به شهرها و حتی کشورها را ایجاد نماید. با توجه به این که منابع آب زیزمینی به تحلیل رفته است، در بسیاری از روستاها کشاورزی منبع درآمدی بسیار ناپایداری است و در نتیجه مشاغل جایگزین  بدون نیاز آب در جهت افزایش درآمد خانواده ها و جلوگیری از مهاجرت به حاشیه شهرها و ماندگاری در روستا یک ضرورت است. ممنوعیت و کاهش مصرف پلاستیک در زندگی روزمره موجب ایجاد مشاغل سبز شده و مشاغل سبز یک مسیر اشتغال زای زود بازده و بازار پسند با زنجیره تأمین گسترده از روستا به شهر است که بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد.