روز دست قرمز

 

 

        ۱۲ فوریه، روز دست قرمز است. دست قرمز، نمادی برای متوقف ساختن کودک سرباز در مناطق جنگی و بحران‌ زده است. در این روز دست‌ها را قرمز می‌ کنند با این امید که به کارگیری کودک سرباز ها در جهان متوقف شود.