روز جهانی منع ناقص سازی جنسی زنان

    نویسنده: کامیل احمدی، جامعه شناس

 

      امروز روز جهانی منع ختنه دختران است، سنتى که همچنان پا برجاست. ختنه کردن دختران در ایران پدیده‌  جدیدی نیست، ولی عدم دسترسی به اطلاعات در این خصوص عملاً آن را نامرئی می‌ کرد و به محققان مجال نمی ‌داد در مورد وقوع این عمل در ایران حقایق زیادى را کشف کنند. متأسفانه، ایران همواره از اذعان به وجود این عمل اکراه داشته و مردم عادی نیز در این باره سکوت اختیار کرده بودند، چرا که این مسئله در زمره محرمات یا امور به اصطلاح تابو قرار داشت. ختنه کردن دختران تأثیر به سزایى در کاهش میل جنسى زنان دارد. با وجود کاهش چشمگیر درصد ختنه دختران در ایران طى سال‌هاى گذشته  این سنت بصورت پراکنده در برخى از مناطق روستایى على‌الخصوص نواحى جنوبى هرمزگان، جزیره قشم و برخى از روستاها در مناطق کردنیشن همچنان ادامه دارد. سال‌ها تلاش آشکار و پنهان بنده و تعدادى محدود از فعالان در روشنگرى و جلب توجه مسئولان نتیجه ملموسى را تا به کنون به بار نیاورده، جز “قول” گنجاندن چند خط در پذیرش موجودیت ختنه زنان در لایحه تأمین امنیت زنان که هنوز منتظر تصویب مى باشد که اقدامى امیدوار کننده است.