تاریخ انتشار :

مسائل پروژه سد خاکی گیتری

نویسنده: مهندس حسن اشرف گنجوئی-کارشناس رسمی و محقق تأمین آب

 

۱- با توجه به وسعت بستر مخزن وته نشین شدن رسوبات ریزدانه و تشکیل لایه غیر قابل نفوذ یا به اصطلاح بلانکت؛ چگونه برای غیر قابل نفوذ نمودن با پرده آب بند در محور سد و صرف هزینه ای بیش از شسصد میلیون تومان در زمان اجرا موافقت شده است؟

۲- احداث سرریز نیلوفری در بخش بالادست پروژه سد خاکی گیتری که تنها در مناطق با بارندگی بیش از ششصد میلی متر در سال انجام می گیرد؛ چگونه برای محل سد خاکی گتیری که میانگین بارندگی سالیانه به یکصد میلیمتر نمی رسد تجویز، طراحی و اجراء گردیده است؟

۳- چگونه قبل از مطالعه  و احداث سد خاکی گیتری، مسائل اجتماعی آن بخصوص ادعاهای یزدی و یا کرمانی بودن آن حل نشده و امروز پرونده اختلافات آن دادگاههای یزد و کرمان، بازرسی استانداری، بخش حقوقی آب منطقه ای و استانداری کرمان و یزد را از پاسخگویی و تصمیم گیری عاجز و ناتوان نموده است؟

۴- اولین شرکت پیمانکار این پروژه که بوده است و بعداً به چه دلایلی به شرکتهای دیگر واگذار شده است؟

۵- اعتبار اولیه پیش بینی شده برای ساختمان پروژه چه مبلغ بوده و بعداً چگونه و چطور تغییر پیدا کرده و آخرین رقم هزینه شده چه مبلغ بوده است؟

۶- شرکت مهندس مشاور پروژه مزبور کدام شرکت بوده است؟

۷- به چه دلایلی شیبهای خاکریز در منطقه مطروحه به گونه ای طراحی گردیده که بیشترین حجم خاکریز یعنی بیشترین هزینه ممکن را داشته باشد؟

۸- در شروع مطالعه و انجام عملیات اجرائی پروژه برای بهره برداری از این طرح چه سیستم آبگیری پیش بینی شده است؟

۹- از پایان عملیات اجرائی و تحویل پروژه تاکنون چه مدت زمان دریاچه سد آبگیری شده است؟

۱۰- سرریز نیلوفلری سد از زمان تحویل تاکنون چند نوبت کار کرده و آب از آن عبور کرده است؟

۱۱- رابط مستقیم کارفرما با مشاور چه کسی بوده است؟

۱۲- حق الزحمه مشاور در ارتباط با طراحی و اجرای پروژه سد خاکی گیتری در مجموع چه مبلغ شده است؟

۱۳- کل اعتبار هزینه شده برای این پروژه چه مبلغ می باشد؟

۱۴- آینده نگری و نظارت کارشناسان تأمین آب در خصوص بهره برداری از این پروژه چه می باشد؟