مسائل پروژه سد خاکی قنات ملک رابر

نویسنده: مهندس حسن اشرف گنجوئی-کارشناس رسمی و محقق تأمین آب

 

۱- طرح اجرا شده خارج از مسیر رودخانه و به صورت آب بندان اجرا شده است خاکریز بصورت قوسی اجرا شده، برای آبگیری دریاچه سد در بخش بالادست مخزن ترانشه ای احداث شده که آبرا از مسیر رودخانه به سمت دریاچه سد منحرف مینماید.

۲- محل احداث ترانشه سنگبری شده، سنگهای این بخش حاوی درصد بالائی از  خاکستر آتشفشانی بوده، یعنی سنگهائی که در مجاورت آب یا هوا به شدت حالت فرسایشی پیدا می نمایند.

۳- برای ریپ راپ سطح یا شیب بالادست مخزن سد از سنگهای استخراج شده از ترانشه استفاده شده سنگهایی که در اثر اولین بارندگی به صورت پودر شده در آمدند.

سئوال اینجاست که چگونه مهندسین زمین شناسی مشاور پروژه این مسئله را تشخیص نداده و چنین  اقدام و بلافاصه پس از اتمام پروژه را تحویل کارفرما نموده، صورت وضعیت و پول دریافت نموده اند؟