تاریخ انتشار :

مسائل سد خاکی جور کوهبنان

   نویسنده: مهندس حسن اشرف گنجوئی-کارشناس رسمی و محقق تأمین آب

 

۱- ناظر مستقیم یا نماینده کارفرما در این پروژه  چه کسی بوده است؟

۲- محل اولیه منابع قرضه برای تأمین مصالح جسم سد توسط مشاور چه مکان هائی تعیین شده است؟

۳- پیمانکار برای صرفه جوئی (سودجوئی) از چه محل هایی (مجاورت سریز) مصالح برداشت و در ساختمان سد استفاده نموده است؟ (مصالحی که درصد بالایی از خاکستر آتشفشان یا توف در برداشته و برای ساختمان سد مضر بوده)

۴- خاکبرداری از تکیه گاه سمت چپ و راست چگونه انجام گرفته که جسم سد در تکیه گاه سمت راست کلید یا قفل نشده است؟

۵- لایه ریزی مصالح و نیز نتایج آزمایشگاهی را ناظر پروژه و یا نماینده کارفرما چگونه تأیید نمود که بعدها ساختمان سد نشست نموده در حدی که در تکیه گاههای سمت راست و چپ ترک هایی طولی و عرضی به ضخامت زیاد ایجاد شده است؟

۶- پی سرریز چگونه زیر سازی شده که عبور سیلابها از آن ممکن نبوده و در اولین آبگیری ناگزیر به اعلام رسمی از طرف فرمانداری برای تخلیه روستاهای پائین دست تا زمان تخلیه آب سد شده اند؟

۷- گزاشات کارشناسی مهندس ناظر نماینده کارفرما در طول ساختمان سد چگونه این مسائل را به موقع رو نکرده تا برای آنها راهکار مشخص نمایند؟

۸- چرا مشاور پروژه نقش تعیین کننده و مؤثری برای شناسایی به موقع  مشکلات و پیدا کردن راه حل برای آنها  نبوده است؟

۹- برای مهار ریزشهای دیواره سمت چپ مخزن به داخل دریاچه سد چه تمهیداتی اتخاذ و به مورد اجراء گذاشته شده است؟

۱۰- پس از اتمام عملیات اجرائی پروژه سد خاکی جور به فاصله یک ماه بعد ترکهای عمیق طولی و عرضی بر روی تاج و جسم سد ایجاد شد. راهکارهای پیشنهادی و اقدامات انجام شده برای رفع تشدید این معضل در ساختار سد چه بوده است؟ آیا شن ریزی تاج سد و پوشاندن ظاهری ترکها مسئله را حل کرد، آیا میتوان دریاچه سد را تا ارتفاع سرریز آبگیری نمود و منتظر نفوذ آب از دریاچه به پائین دست از طریق ترکها و تخریب پروژه نبود؟ پاسخگوی این قبیل مسائل در پروژه کیست؟