شاعر هفت ساله نکیسا رجائی خراسانی

 

  بخند، بخند تا شب بشه دوباره

  وقتی که شب می شه

  میاد قصه های شیرین دوباره

  قصه ی موج و دریا

  قصه ی آسمان ها

  قصه ی کوه و جنگل

  قصه ی اردک تنها

  قصه ی گنجشک بال شکسته

  قصه ی کلاغ و روباه

  وقتی که ماه درمیاد

  مامان میاد با یک کتاب

  قصه میگه برای من

  قصه های زیبا

  بخند، بخند، فرشته ی زیبا