مهرانگیز منوچهریان

   نویسنده: دکتر فاطمه مهسا کارآموزیان

      مهرانگیز منوچهریان، در سال ۱۲۸۵ در مشهد به دنیا آمد. او در سال ۱۳۲۵ همراه با ۱۳ دختر دیگر از نخستین دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه تهران بود. منوچهریان این رشته را تا کسب دکتری ادامه داد. بانو مهرانگیز با دکتر حسینقلی حسینی نژاد استاد دانشکده حقوق ازدواج کرد. او از  سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۱ سناتور مجلس سنا بود. دکتر مهرانگیز منوچهریان، کتاب “انتقاد بر قانون اساسی ایران از نظر حقوق زن” را چاپ کرد. وی در سال ۱۹۶۸ موفق به دریافت جایزه صلح حقوق بشر شد. منوچهریان، در حدود ۴۲ کتاب و رساله در زمینه های  روانشناسی، حقوق تطبیقی و اجتماعی در داخل و خارج کشور به چاپ رساند. مهم ترین آثار قلمی وی عبارت اند از:

  ۱ ـ انتقاد از قوانین اساسی و مدنی و کیفری ایران از نظر حقوق زن سال ۱۳۴۲

  ۲ ـ طرح قانون خانواده بر مبنای اصل تساوی حقوق زن و مرد

  ۳ ـ وضع حقوقی زن در جهان، ترجمه سال ۱۳۴۲

  ۴ ـ نابرابری های حقوقی زن و مرد در ایران و راه اصلاح آن

  ۵ ـ مسأله جرائم اطفال

      او در بعضی از مجامع از جمله: انجمن آمریکایی حقوق بین الملل، کمیته مکاتبات وابسته به شورای ملی زنان آمریکا، اتحادیه بین المجالس، اتحادیه بین المللی زنان حقوقدان، عضویت داشت. او نمونه ای از زنان تحصیل کرده و صریح و شجاع و شایسته بود که در تمامی عمر خود را برای حفظ حقوق بانوان در ایران قاطعانه مبارزه کرد. وی در ۱۴ تیر ماه ۱۳۷۹ درگذشت و در بهشت زهرا قطعه ۷۴، ردیف ۱۱۸، شماره ۷۸ به خاک سپرده شد. خاطره اش همواره گرامی خواهد ماند.