تاریخ انتشار :

مسائل پروژه سد خاکی گروه راین

    نویسنده: مهندس حسن اشرف گنجوئی-کارشناس رسمی و محقق تأمین آب

 

  ۱- از بین گزینه های مختلف انتخاب محل در دره گروه راین، چگونه این محل مورد تأیید قرارگرفت؟

  ۲- زمین های حریم پروژه سد خاکی گروه راین که در حریم  رودخانه و دخل و تصرف آنها منوط به مجوز از شرکت سهامی آب منطقه ای می باشد، چگونه ملک کشاورزان منطقه شدند بخشی از اعتبار پروژه ظاهراً به مالکان پرداخت گردید؟

  ۳- اولین پیمانکار پروژه به چه دلایلی خلع ید شد و کیفیت کارهای انجام شده توسط او چگونه ارزیابی شد؟

  ۴- دومین پیمانکار پروژه چگونه انتخاب شد و کیفیت عملیات اجرائی او چگونه بوده است؟

  ۵- ساختمان کالورت ( کانال بتنی مسقف) جسم بتنی به ابعاد دو متر در دو متر و به طول یکصد و هشتاد متر توسط کدام پیمانکار اجرا شد؟

  ۶- ناظر و یا نماینده کارفرما بطور مشخص در این زمان کدام مهندس بوده و چگونه یخ زدگی کالورت را تأیید و اجازه ادامه کار را داد؟

  ۷- خاکریزی اطراف کالورت چگونه انجام گرفته؟

  ۸- چند پیمانکار بر روی این پروژه کار کرده اند، کنترل امور اجرائی آنها زیر نظر چه کسی بوده است؟

  ۹- گزارشات مهندسین مشاور و نماینده آنها به کارفرما چگونه تجزیه و تحلیل و برای ادامه کار برنامه ریزی شده است؟

  ۱۰- اولین آبگیری کامل پروژه به دستور چه کسی انجام گرفته و مسئله شکست سد و تخلیه سریع آبهای ذخیره شده چه بوده است؟

  ۱۱- کارفرما برای مشکلات و نارسائی هایی کالورت، خاکریزی اطراف کالورت و این قبیل مسائل چه راهکارهای اصلاحی در نظر گرفته و یا به عبارت دیگر چه تضمینی دارد که برای آبگیری اخیراً دستور صادر نموده؟

  ۱۲- چگونه و براساس کدام دستور کار در ساختمان خاکریز سد از مصالح زیر محل سرریز که بیش از هفتاد درصد آنها از خاکستر آتشفشانی استفاده شده است؟

  ۱۳- به نظر مشاور پروژه خاکبرداری از زیر سرریز و تکیه گاه سمت راست مخزن آنهم در پای کوه مرتفع حاوی رگه های خاکستر آتشفشانی بوده شرایط را برای لغزش و ریزش دامنه ها به داخل دریاچه سد فراهم نمی کرده است، همین پدیده ای که در سد جور کوهبنان بخشی از دریاچه را پر و سیستم آبگیری را مختل نمود.