تاریخ انتشار :

نگاه جناحی به خانواده آسیب رسان است

 

فریبا نظری، مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده گفت: “نگاه سیاسی و جناحی به موضوع زنان و خانواده آسیب رسان است و باید از این نوع نگاه ها پرهیز کرد.” او در نشست مشاوران وزراء و نمایندگان دستگاه های اجرائی و مدیران کل امور زنان و خانواده استانداری های کشور، کار در حوزه زنان را فرا جناحی، فرا بخشی و غیر سیاسی دانست و گفت که غیر سیاسی به این معنی نیست که ما دیدگاه سیاسی نداریم. وی تصریح کرد: شما مشاوران امور بانوان استانداری ها باید در این زمینه نقش هماهنگ کننده، نظارتی و راهبردی داشته باشید.