مسائل سدهای خاکی استان کرمان

   نویسنده: مهندس حسن اشرف گنجوئی-کارشناس رسمی و محقق تأمین آب

 

      از آنجائیکه تأمین آب در استان کرمان در گرو احداث سدهای خاکی و انتخاب مکانهای مناسب و مطالعه و اجرای اصولی این قبیل طرحها می باشد، تا بدین وسیله بخشی از آبهای سطحی که بلافاصله بعد از هر بارندگی وسیله خسارت و خرابی شده و در نهایت روانه کویر می شوند را ذخیره نمود. بعضی از سدهای خاکی اجرا شده را مورد ارزیابی قرار داده تا بدینوسیله بتوان موانع اجرائی را بر طرف و برای بهاء دادن بیشتر به آن برنامه ریزی و اقدام نمود. مسائل سدهای خاکی استان کرمان :

  ۱- اجرای سد خاکی کریم آباد ماهان از چه تاریخی شروع و چه تاریخی خاتمه یافته،  حجم خاکریز، ارتفاع، نوع سرریز وسیستم آبگیری، کل اعتبار هزینه شده، نام پیمانکار و مشکلات پروژه از تاریخ شروع آبگیری تا این تاریخ.

  ۲- سد جور کوهبنان از چه تاریخی شروع و چه تاریخی اجرای آن خاتمه یافته، حجم خاکریز، ارتفاع، نوع سرریز با سیستم آبگیری پیمانکار، کل اعتبار هزینه شده و مشکلات فنی و مهندسی پروژه بعد از تاریخ شروع آبگیری تا این تاریخ.

  ۳- تاریخ شروع عملیات اجرایی پروژه سد خاکی گروه  راین، حجم  خاکریز، ارتفاع سد نوع سرریز سیستم آبگیری، نام پیمانکار، حجم مخزن، کل اعتبار هزینه شده، مشکلات فنی و مهندسی پروژه بعد از تاریخ شروع آبگیری.

  ۴- تاریخ شروع عملیات اجرایی پروژه سد خاکی گیتری در کوهبنان، حجم خاکریز، ارتفاع سد، نوع سرریز، سیستم آبگیری، نام پیمانکار، حجم مخزن، کل اعتبار هزینه شده مشکلات پروژه بعد از شروع آبگیری.

  ۵- تاریخ شروع عملیات اجرایی پروژه سد خاکی قنات ملک واقع در روستای قنات ملک شهرستان رابر ، حجم خاکریز، ارتفاع سد، نوع سرریز، سیستم آبگیری، نام پیمانکار، حجم مخزن، کل اعتبار هزینه شده مشکلات بعد از آبگیری.

  ۶- تاریخ شروع عملیات اجرایی پروژه آبخیزداری وکیل آباد ارزوئیه، حجم خاکریز، ارتفاع سد، نوع سرریز، سیستم آبگیری، نام پیمانکار، حجم مخزن، کل اعتبار هزینه شده، مشکلات بعد از اتمام عملیات اجرایی.

  ۷- تاریخ شروع عملیات اجرائی سد خاکی شصت پیچ، حجم خاکریز، ارتفاع سد، نوع سر ریز، سیستم آبگیری، نام پیمانکار حجم مخزن، کل اعتبار هزینه شده، مشکلات فنی و مهندسی بعد از اتمام عملیات اجرائی.

  ۸- تهیه اطلاعات فوق الذکر برای سایر پروژه های سد خاکی اجرا شده و یا در دست اجرا می باشد؟

  ۹- مشاور هر پروژه در مراحل شناسایی، انجام مطالعات، اجرا چه شخص با گروهی است؟

  ۱۰- نماینده مشخص کارفرما در هر پروژه کیست؟

  ۱۱- گزارشات مکتوب نماینده کارفرما در مراحل مختلف بازدید از پروژه کجاست؟