تاریخ انتشار :

سال نو میلادی مبارک

      نویسنده: استاد کیومرث ترکاشوند

 

با اینکه سال میلادی ربطی به فرهنگ و سنن ما ندارد ولی برای جـذب شادی ها و سرخوشی ها به هر آئینی تمسک می جوییم.

برای شادمانی، حتی تولد یک کودک در کنیا برای من شادی آور است.

برای یک حال خوب ، پیـوند می زنم آئین نامه احساسم را به انجیل عیسی مسیح،  با اینکه قبله مان یکی نیست ولی در انسانیت اشتراکات فراوان داریم.

برای رسیدن به یک انرژی مثبت تمام مرزها را جابه جا می کنم و در کریسمس به کودکان فالـگیر سر چهارراه سکه ای از سکه های “اسکروچ” را تقدیم می کنم و به میمنت شادی او تـمام فال هایش را می خرم و تقدیم شما می کنم.

و در آغاز این سـال نـو و من به تعــداد جمعیت زمیـن گل رز در گلـدان های پشت پنجـره ها کشت خواهم کـرد. و با شیـره جانم آنهـا را آبیـاری نمـوده و آرزویی جـز “صلح و دوستی و سـلامتی ” بـرای ساکنان کره زمین نخــواهم داشت.

“سال و فال و حال و مال و اصـل و نسب و تخت و بخت….

بادت انـدر شهریاری بر قرار و بر دوام”

برای سالی فارغ از کرونا، التماس خدا را می کنم با هر دینی که او می پسندد.

برای رسیدن به آنچه شما نازپسندان پسندید، منت هر کوچه گرد شاعری را می کشم.

ناز نگاهتان را می کشیم تا نیازتان را به احساس خوب، نماز کنیم و اقامه.

 هوای دلتـان برای همیشه آفتابی