تاریخ انتشار :

زنان باید از حق کامل توسعه برخوردار باشند

      ایجاد شغل شایسته برای زنان، دستمزد مساوی برای کار یکسان میان زن و مرد، تأمین امنیت و سلامت زنان در محل کار از اولویتهای جمهوری اسلامی در حوزه اشتغال و توانمند سازی زنان است. غلامعلی خوشرو، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل در شصت و یکمین اجلاس کمیسیون مقام زن در مقر این سازمان در نیویورک مواضع ایران را در موضوع اجلاس “توانمند سازی اقتصادی زنان در دنیای در حال تغییر کار” ارائه داد. ایشان ضمن اشاره بر حضور پر رنگ دختران و زنان ایران در حوزه فنی و مهندسی، تقویت مشارکت اقتصادی زنان را مانند دیگر عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از الویت های جمهوری اسلامی برشمرد. ایشان در بخشی از سخنرانی خود اضافه کردند: “باور ما بر این است که زنان باید از حق کامل توسعه برخوردار باشند و خود به عنوان عاملان فعال آن ایفای نقش کنند. همچنین، فعالیتهای فداکارانه زنان خانه دار، زنانی که از سالمندان، معلولان و بیماران در خانواده مراقبت می کنند، سالها شغل در نظر گرفته نشده و بی دستمزد باقی مانده ، لازم است با ارزش واقعی و اقتصادی خود بازشناخته شود.”

     همچنین، ایشان بر اهمیت حضور زنان در موقعیت های تصمیم گیری تأکید کردند و به افزایش حضور زنان در مناصب قانونگذاری، مسندهای سیاستگذاری و مدیریت های اجرائی در سالهای اخیر اشاره کرده و آنرا ناشی از تغییر نگرشها و توسعه از درون با یک مدل بومی با روندی فزاینده دانستند. ایشان در پایان اشاره کردند که تحقق آینده ای مطلوب بطوریکه هیچ کس در آن جا نماند، فرای دستور کارهای ملی نیازمند هم افزایی و تعهد بین المللی است. جامعه جهانی در مسیر دستور کار توسعه پایدار ۲۰۳۰، اهمیت وجود یک فضای مؤثر بین المللی را در حمایت از تلاشهای ملی در جهت توانمند سازی اقتصادی زنان دریافته است. اعمال تحریم های یک جانبه تحت هر پوششی از جمله مظاهر سیاست های غیر منصفانه برخی از این کشورهاست که پیگیری آرمان جهانی آموزش و توانمند سازی اقتصادی زنان را با آسیب جدی رو به رو می کند. جامعه جهانی امروز باید تصمیم سازانی را کنترل کند که می خواهند جهان را به محیطی مملو از دیگر ستیزی و تبعیض بدل کنند.