تاریخ انتشار :

توانمند سازی اقتصادی زنان

      هنگامی که شما در یک کشور زندگی می کنید که به حقوق زنان در آن طبق قانون ارج نهاده می شود، مرخصی والدین به آنها داده می شود، و بزرگترین موضوع برای زنان شاغل پیشرفت در کارشان است و نه اینکه چگونه باید به محل کار برسند؛ می توان به راحتی فراموش کرد که همه کشورها در نقطه شروع قرار دارند. هنوز زنان زیادی در سرتاسر دنیا هستند که نمی توانند با خیال راحت به محل کار خود بروند و به دور از هرگونه آزار و اذیت بخشی از یک روز خود را در محل کار بگذرانند، بنابراین نیاز است تا بر سلامت محیط های کار زنان نظارت شود و فرصت های اقتصادی برابر با مردان در اختیار آنان قرار داده شود. بدانیم که توانمند سازی اقتصادی زنان اهمیت ویژه ای دارد. من امیدوارم که این مورد در اولویت بندی های اقتصادی مدنظر گرفته شود و به این باور برسیم که این امر یک مسئله اجتماعی است و نه یک موضوع شخصی!

     باید به نسل آینده آگاهی داد تا بطور آگاهانه کلیشه های جنسیتی جامعه را به چالش بکشند، همچنین محیط های استانداردی برای کار زنان تعریف شوند که بطور خاص از نظر زمان و مکان انعطاف پذیر باشند. بایستی در جامعه تعامل به نحوی ایجاد شود که فرصت های برابر به زنان و مردان داده شود. زنان جوان کار آفرین نیز می توانند با گفتگو درباره کسب و کار خود به سایرین مشاوره دهند. ما نیاز داریم که مردان جوان توجیه شوند که چرا زنان باید حمایت شوند و آنان چه نقشی می توانند در این زمینه ایفاء کنند. باید به جوانان برابری جنسیتی آموزش داده شود و آنها یاد بگیرند که چگونه می توانند آنرا بدست آورند، اگر می خواهید عدالت در جامعه برقرار شود؛ باید به زنان فرصت داده شود و به برقراری عدالت جنسیتی در آن جامعه کمک شود. زنان جوان باید مهارت های لازم را فرا بگیرند و آموزش ببینند که چگونه می توانند امنیت شغلی بیشتری داشته باشند و این یک موضوع جهانی است.

منبع:


https://www.theguardian.com/women-in-leadership/live/2016/mar/15/live-blog-womens-empowerment-principles-annual-conference-2016#img-1