تاریخ انتشار :

خشونت علیه زنان و دختران را متوقف سازید

     نویسنده: دکتر فاطمه مهسا کارآموزیان

      سکوت را بشکنید !

         از آنجا که اعمال خشــونت علیه زنان و دختران نقض آشــکار حقوق بشر است و در دین مبین اسلام نیز به حفظ شأن زنان و احترام به آنان توصیه های فراوان شده و فرزند دختر رحمت خداوند قلمداد میشود؛ لذا توجه به رفع «خشونت خانگی» علیه زنان و دختران جایگاه ویژه ای دارد. خشــونت علیه زنــان و دختــران، در بلند مــدت اثرات جســمی، و روانی نامطلوبی در آنهــا به جــای میگــذارد و حتــی میتوانــد منجر بــه مرگ آنــان شــود. اعمال خشــونت نه تنهــا امنیت زنان را خدشــه دار میکند، بلکــه مانع از مشــارکت آنهــا در جامعه خواهد بود و پیامدهای منفی آن تهدیدی برای جامعه اســت که حتی توســعه پایدار یک کشــور را با مخاطــره جدی مواجه میســازد. به طور معمــول، نهادهای مردمی برای کمک رســانی و کاهش خشونت در سطح ملی و بین المللی شــکل میگیرند، با این حال مبارزه با خشونت علیه زنــان و دختــران با چالشهــای متعــددی در جوامع مختلــف روبروســت. از مهمترین عوامــل ایجــاد امنیت بــرای این قشــر از جامعــه برقــراری عدالت اســت، به نحــوی که مجرم به طور قطع به کیفر متناسب با جرم برسد و بدون مجازات از چنگال قانون فرار نکند. همــه زنان حــق دارند تا زندگی آرام و عاری از خشــونت داشــته باشــند. در این راســتا، بایســتی تلاش کرد تا انواع تبعیض از آن جامعه حذف شــوند و برای هر جامعه جهت مشارکت زنــان اســتانداردهایی مقبــول ارائــه شــود تــا بــرای ایجــاد اصلاحات در چارچــوب قانــون کشــور اقدام شود. ســازمان ملل متحد نیز اســتانداردهایی را در ســطح بین المللی مطرح میکند. «داشتن امنیت»، «ســرپناه»، «برخورداری از بهداشت و عدالت» از ملزومات این چارچوب استاندارد میباشند.

       برای پایان دادن به خشــونت در یــک جامعه مدنی نیاز اســت تــا آگاهیهای عمومی را در بــاب علــل و عواقــب خشــونت افزایــش داد. بایســتی در هــر فرهنــگ هنجارهایــی که منجر بــه تغییــر رفتار خشــن در مــردان و پســران آن جامعــه میشــود، ترویج داده شــوند. حمایت و حفظ زنان و دختران در یک جامعه نیازمند توجه دولتهاســت، به طوری که مقامات دولتی بتوانند با همکاری بخشهای خصوصی یا سازمانهای مردم نهاد در این راســتا گام بردارند. همچنین، نیاز اســت تا برای حمایت از قربانیان خشــونت شــبکه های پشتیبانی تحت قوانین و تدابیر دولتی شکل گیرند. به طور خــاص قطعنامــه ۵۸/۱۴۷ تحت عنــوان حذف خشــونت خانگی علیــه زنان تا سال ۲۰۴۴ ، توســط ســازمان ملل به تصویب رســید. در این قطعنامه، خشــونت خانگی به عنوان یک مســئله حقوق بشــر جدی به رسمیت شــناخته شد. متأســفانه، خشونت خانگی یکی از اشــکال رایج خشــونت علیه زنان اســت که عواقب آن زندگی قربانیان را به شــدت تحت تأثیر قرار میدهد. آنان نیازمند حمایت و کمک هســتند. بــرای از بین بردن این شــکل از خشــونت؛ تقویت قانون، ارائه آموزش بهتر به نیروهای پلیس، افزایش آگاهیهای عمومی، ایجاد کمپین های آموزشــی و حمایتی، پاسخگو بودن پلیس، راه اندازی خط تلفن ویژه و راه اندازی گشت های ویژه امنیتی توصیه میشوند. پیامبر اســلام (ص)، در بحاراالنوار جلد ۷۶ صفحه ۳۴۴ میفرماید: “هر مردی که با ســخنان خود، همســرش را آزار دهد؛ خداوند از او بخشــش و صدقه ای را قبول نمیکند تا زن خــود را راضی کند. اگر چه آن مرد روز را روزه بگیرد، شــبها را شــب زنــده داری کند، در راه خدا برده آزاد نماید و در راه خدا جهاد کند؛ چنین شــوهری اولین کســی است که وارد جهنم میشود.”

        خشونت همیشه آشکار نیست، زنان و دخترانمان را از خشونتهای خاموش حفظ کنیم. به آنان آموزش دهیم که بی هیچ هراسی در مورد خشونتی که تجربه کرده اند، صحبت کنند. بایستی مجازاتهای خشونت خانگی با فوریت انجام شوند. قربانیان خشونت خانگی را حمایت کنیم.