تاریخ انتشار :

خشونت خانگی

      نویسنده: دکتر فاطمه مهسا کارآموزیان

 

        خشــونت خانگی، یکــی از دردناکتریــن و در عین حال غم انگیزترین اقســام خشــونت اســت، چرا که در ایــن نوع خشــونت فرد یکــی از عزیزانــش را در خانــه که بایــد مکانی امن باشــد؛ مورد تهاجم و شــکنجه قــرار میدهد در این شــرایط تأســف بار، اغلــب قربانی هیچ پناهگاهــی جز همــان خانهای که در آن مورد خشــونت قرار گرفته اســت؛ نــدارد. قربانیان خشــونت خانگی اغلب زنان، دختران، کودکان و سالمندان هستند؛ هرچند که مردان و پســران نیز از این قاعده مستثنی نیستند. روزانه نشــریات در سرتاسر دنیا اخبار و آمــار تکان دهنده ای از وقوع این نوع خشــونت منتشــر می کنند. شــواهد نشــان میدهند که خشــونت خانگــی در همه اقشــار یک جامعــه وجود دارد، اما در میان قشــر خاکســتری جامعــه پر رنگتر اســت. مســائلی ماننــد: فقر و ناامنــی غذایــی، اعتیاد و مشــکلات روحی و روانی این موضوع را تشدید میکنند. صدماتی که قربانیان در این نوع خشونت متحمــل میشــوند، گاه غیر قابــل جبــران اســت و یــا حتــی میتوانــد منجــر بــه فــوت آنان شــود. اگر قربانی کودک باشــد، چنانچه درمان نشــود؛ خود در بزرگســالی تمایل به اعمال خشونت دارد و متأسفانه چرخه خشونت تکرار میشود. بــرای مبــارزه و پیشــگیری از ایــن جــرم راهکارهایــی به طــور منطقــه ای بــا توجــه به فرهنــگ یــک جامعــه و یــا به طــور بیــن المللــی ارائه شــده اند، بــا این حال شــواهد نشــان میدهنــد که در قســمت مبــارزه تنهــا قوانیــن کیفــری ســخت و اجرای فــوری مجــازات تا حدی پاســخگو بوده اســت. با توجه بــه اینکه همیشــه پیشــگیری بهتر از به مجازات رساندن مجرم است، لذا پرداختن به راهکارهای مؤثر در پیشگیری از وقوع جرم از اهمیــت ویــژه ای برخوردار اســت. در این حیطه شناســائی عوامل بروز خشــونت در یک جامعــه و تلاش در جهت فرهنگ ســازیهای مطلوب نیاز اســت و این امر جز با مشــارکت و همکاری میــان دولتمــردان و مردم محقق نمیشــود. به امیــد روزی که شــاهد برچیده شــدن این نوع خشــونت از جوامع بشــری باشیم. دســت در دســت هم زمینی بهتر برای زندگی بسازیم.