تاریخ انتشار :

توانمند سازی زنان

     نویسنده: دکتر فاطمه مهسا کارآموزیان

        توانمند سازی زنان برای مشارکت دادن آنها جهت کمک به اقتصاد خانواده، راهکاری برای بهبود کیفیت زندگی خانواده هاســت و بــرای ایجــاد توســعه و پایــداری در جوامــع ضــروری میباشــد. مشــارکت زنــان در بخشهــای اقتصــادی، بــه ویــژه بخش هــای کارآمد خصوصــی، منجر بــه کارآفرینی خواهد شــد ورود زنان به فعالیت های اقتصــادی نیازمند قوانین محکم و سیاســتهای مدبرانه است. عدم تبعض بین زنان و مردان شاغل، یکی از گزینه هــای مهــم در جهــت توانمندســازی زنان در جامعه است که بایستی علاوه بر دولت، همه قشرهای جامعه نسبت به ایجاد آن حساس باشند و کمک کنند. به طــور خلاصه میتــوان گفت که اصــول توانمندســازی زنان عبارتند از:

  • مشارکت همه افراد یک جامعه به طور گسترده – در سطح ملی و فراملی – برای تأمین حقوق زنان در سرتاسر دنیا.
  • زنان و مردان، همگی باید در محل کار دارای احترام باشند و بین این دو جنس تبعیضی وارد نباشد.
  • اطمینان از سلامت، ایمنی و رفاه زنان و همینطور مردان شاغل.
  • ارتقاء فرهنگ در این زمینه از طریق طرح حمایت جامعه.

       ورود زنــان بــه مجموعــه اقتصــادی یک کشــور با حمایــت دولــت و با تصویــب قانون محکــم گامی به ســمت ریشــه کن کــردن فقر اســت و موجــب رشــد اقتصــادی فراگیر در جوامع خواهد شد. شــایان ذکر اســت که زنان ســهم زیــادی در اقتصاد یک کشــور به عنــوان کارآفرین و یــا کارمند دارنــد و با توجه بــه اینکه بــرای کار زنــان در خانــه حقوقی پرداخت نمی شــود، حمایت از زنان خانه دار بســیار اهمیت دارد. اگر حمایتهای لازم قانونی از زنان خانه دار صورت نگیرد، بعضاً به طور نامناسبی در فقر و تبعیض و استثمار زندگی میکنند. بایســتی شــرایط قانونــی بــه نحــوی فراهم شــود که زنــان بتواننــد در مشــاغل امن با دســتمزد مناســب و کافی فعالیت کنند. از آنجا که زنان بخش عمــده ای از کارهای خانه را انجــام میدهند، بنابراین زمان کمــی برای فعالیت اقتصادی دارند، لــذا حمایت از آنان ضروری است و این امر میتواند با اتخاذ سیاستهای صحیح اقتصادی و اجتماعی محقق شود.