به اعتلای کشورمان معتقدیم

اشکال مختلف خشونت علیه زنان به همراه آمار و ارقام

    نویسنده: دکتر فاطمه مهسا کارآموزیان

       اشکال مختلف خشونت علیه زنان را متوقف کنید!

      طبق آمار سازمان ملل متحد، تخمین زده میشــود که ۳۵ درصد زنان در سراســر جهان خشونت جســمی و یا جنسی را در بخشــی از زندگــی خود تجربــه کرده اند. بــا این حال گزارشـهایی نیز وجود دارد که نشــان میدهند، ۷۰ درصد از زنان خشــونت را از شریک زندگی خود در طول عمرشان تجربه کرده اند. در برخی از مناطق جهان درصد آلودگی به ایدز در زنانی که خشونت تجربه کرده اند، بیش از ســایرین است. باید گفت که اطلاعات کمی در مورد خشونت روانی علیه زنان در سرتاســر دنیا وجود دارد، اما شواهد نشان میدهند که ۴۳ درصد زنان در اتحادیه اروپا به نوعی خشــونت روانی را توســط شریک زندگی خود تجربه کرده اند. آمارها نشــان میدهند کــه همه زنانی کــه در ســال ۲۰۱۲ قربانی قتل در ســطح جهان بوده اند، تقریباً نیمی از آنان توســط همســر و یا یکی از اعضای خانواده خود کشته شده اند. امــروزه در سرتاســر جهان، بیــش از ۷۰۰ میلیــون زن کــه در قید حیات هســتند؛ اعلام کرده انــد کــه در دوران کودکــی ازدواج کرده انــد. طبق آمار ســال ۲۰۱۶ ســازمان ملل متحد، حداقــل ۲۰۰ میلیــون زن و دختــر در ۳۰ کشــور در زیر ســن پنج ســالگی قطع عضو تناســلی (ناقص ســازی جنســی) بــر روی آنها انجــام گرفته اســت. نیمــی از قربانیان قاچاق انســان که در ســطح جهان را زنــان تشــکیل میدهنــد. همچنین، حدود ۷۰ درصد از قربانیــان قاچــاق کودکان را دختران تشــکیل داده، بــه این صورت که از هر ســه نفر قربانــی؛ دو نفر دختر هســتند. طبق گــزارش اتحادیه اروپــا، ۱ زن از میان ۱۰ زن، از سن ۱۵ ســالگی آزار و اذیت ســایبری را به صورت: دریافت جمله های آزاردهنده، ایمیلهــای جنســی، پیامکهــای تلفنــی و توهیــن آمیــز همــراه بــا پیشــرفتهای شــبکه های اجتماعی تجربــه کرده اند. این خطــر در میان زنــان جوان بین ۱۸ تا ۲۹ ســال است. تخمین زده میشــود که حدود ۲۴۶ میلیون دختر و پســر در مدرســه خشونت را هر ســاله تجربــه می کنند. دامنه و اشکال خشونتهای مربوط به مدارس بــرای دختــران و پســران متفاوت اســت، اما شــواهد نشــان میدهند که دختــران در معرض خطر بیشــتری از خشــونت جنســی، آزار و اذیت و ســوء اســتفاده هســتند که علاوه بر پیامدهــای نامطلــوب ســلامت روانــی، وقــوع خشــونت در مدرســه یــک مانــع عمــده برای تحصیل و حق آموزش دختران است. حداقل ۱۱۹ کشــور قوانینی در مورد خشــونت خانگی وضع کرده اند. ۱۲۵ کشــور قوانین در مورد آزار جنســی و ۵۳ کشــور در ارتباط با تجاوز به عنف دارند. البته، این بدان معنی نیست که آنها همیشه مطابق با استانداردهای بین المللی اجرا می شوند. شــواهد نشــان میدهنــد که خشونت در میان اقشار آسیب پذیر بیشتر است. متأسفانه، ۳۴ درصد از زنانی کــه معلولیــت داشــته اند، بیان کرده اند که متأســفانه خشــونت جســمی و جنســی را تجربه کرده اند. در سال ۲۰۱۴ در تحقیقی که توســط ســازمان ملل صورت گرفت، بیانگر این مطلب بود که این خشــونت تنها از ســوی مردان به زنان تحمیل نمی شــود و تحت بعضی شــرایط زنان خود عامل خشــونت علیه زنان دیگر هستند. در ســالهای اخیــر، اطلاعات قابل دســترس در مورد خشــونت علیه زنان بــه طور قابل ملاحظه ای افزایش داشته اند. بررسیها نشان میدهند که خوشبختانه علاقه کشورها به همکاری در این زمینه بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ افزایش داشته است.

 

 

منابع:

World Health Organization, Department of Reproductive Health and Research, London, School of Hygiene and Tropical Medicine, South African Medical Research Council. (2013) 

European Union Agency for Fundamental Rights. (2014)

United Nations Office on Drugs and Crime. (2014)

See European Union Agency for Fundamental Rights. (2014)

United Nations Economic and Social Affairs. (2015)

Email
چاپ
آخرین اخبار