تاریخ انتشار :

   شاعر: نکیسا رجائی خراسانی

یک روز شادی در آسمان موج می زند

گرد پری ها در آسمان پخش می شود

بوی خوش بهار می آید

رنگین کمان نمایان می شود و از آسمان قلب دوستی می بارد