به اعتلای کشورمان معتقدیم

۱۹ نکته مفید در ارتباط با امنیت مدارس

       مترجم: دکتر فاطمه مهسا کارآموزیان

       مدرسه باید مکانی امن برای تحصیل کودکان باشد. دانش آموزان، پدر و مادر و کارکنان مدارس نقش مهمی در ارتقاء امنیت در آن ایفاء می کنند. در این راستا می توان دانش آموزان بزرگتر را طوری آموزش داد که هر یک حامی کودکان کم سن و سال تر باشند. برای ریشه کن سازی خشونت در مدارس، مسئولین آن می توانند:

 •  با ایجاد مکانی امن و حمایتی برای دانش آموزان توأم با مراقبت، حمایت و مداخلات مثبت و ارائه خدمات روان شناختی و مشاوره؛ کمک رسان باشند.
 •  دانش آموزان را تشویق کنند تا هر یک نقشی در برنامه تأمین امنیت مدرسه ایفاء کنند و بدین ترتیب آنان را در این کار مشارکت دهند.
 •  قوانین و مقررات مدرسه به طور مکرر برای دانش آموزان بازگو شده و دانش آموزانی را که مشکل دار هستند، شناسایی و رفتار آنان گزارش کنند.
 •  به دانش آموزان آموزش داده شود که چگونه در برابر زورگوئی و قلدری همسالان خود مقاومت کنند.
 •  پایه ریزی سیستمی در مدرسه با همکاری افراد بزرگسال با هدف شناسایی و گزارش رفتارهای آزارگرانه اهمیت دارد.
 •  کنترل تمام قسمت های مختلف ساختمان مدرسه.
 •  افرادی که به عنوان مهمان وارد مدرسه می شوند، تحت کنترل قرار گیرند.
 •  برای نظارت و کنترل بهتر در پارکینگ مدارس و فضاهایی مانند: محوطه بازی، راهروها و سالن غذاخوری از دوربین استفاده شود.
 •  لازم است که در هر مدرسه با مشارکت پلیس منطقه، نیرویی برای تأمین امنیت دانش آموزان در مدرسه حضور داشته باشد.
 • لازم است که همه کارکنان مدارس دوره هایی برای آمادگی در شرایط بحران بگذرانند.
 • ارزیابی خطراتی که می تواند دانش آموزان و مدارس را تهدید کند و برنامه ریزی صحیح جهت رویاروئی با آنان.
 • از سیستم های امنیتی در مدارس استفاده شود.
 • برگزاری مانورهایی با مشارکت دانش آموزان جهت آمادگی آنان در برابر موارد امنیتی از قبیل: آتش سوزی، زلزله و غیره.
 • ایجاد مشارکت بین والدین و مسئولین مدارس برای افزایش امنیت دانش آموزان خارج از مدرسه.
 • برای بیان اخبار خشونت در مدارس که از روند نزولی نیز برخوردار هستند، به استناد داده های محلی صحبت شود تا از اضطراب والدین در این ارتباط کاسته شود.
 • از حضور والدین در مدارس استقبال شود و این اجازه به آنان داده شود تا در صورت تمایل تمام فضاهای موجود در مدرسه را ببینند و از کلاس های درس بازدید داشته باشند.
 • مسئولین مدارس باید در قبال خشونت در مدرسه پاسخگو بوده و سیاست های آنان هر سال بازبینی شده و در صورت نیاز روش های مؤثرتری جایگزین روش های فعلی گردند.
 • مسئولین مدرسه باید ارتباط قوی و مؤثری با والدین داشته باشند تا حین بروز خشونت به راحتی با آنان تماس گرفته و آنان را آگاه سازند.

        در برنامه های پیشگیری از خشونت در مدارس توصیه شده است که سر فصلی تحت عنوان پیشگیری از خشونت و آموزش مهارت های مثبت ارتباط بین فردی به دانش آموزان آموخته شود.

https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources/school-safety-and-crisis/school-violence-prevention

Email
چاپ
آخرین اخبار