به اعتلای کشورمان معتقدیم

وجود هشت دستور حفاظتی و حمایتی در مواقع همسر آزاری در لایحه تأمین امنیت زنان

    نویسنده: علی کاظمی رئیس اداره تنقیح قوانین قوه قضائیه

        اگر زنی اعلام کند که در معرض خشونت قرار دارد، قاضی با استناد با قرائن موجود می تواند دستور مراقبتی برای زن صادر کند. بر این اساس قاضی می تواند حکم دهد که مرد، مسکن دیگری برای زن و فرزندان تهیه کند. همچنین کسی که سابقه خشونت نسبت به زنی را دارد و او را تهدید می کند، براساس این لایحه، قاضی از او تضمین می خواهد که تهدید خود را عملی نکند و اگر تضمین نسپارد، بازداشت خواهد شد.

       خشونت جسمی از مصادیق خشونت خانگی است و این لایحه تفاوتی در این زمینه در محدوده خانه یا خارج از خانه، قائل نشده است اما در خشونت روانی ، برخی از آنها عمومی و برخی خصوصی است که در چند مورد بطورخاص کیفر دارد.

      گاهی مرد با ایجاد زمینه موجب خودکشی یا خودآزاری زن می شود که در این لایحه برای آن، کیفر دیده شده است. همچنین، در این لایحه برای ترک وظایف زناشویی توسط مرد و سوء استفاده از موقعیت زن و شوهری -بطورمثال تصمیم گیری در مورد هزینه های زندگی- مجازات هایی در نظر گرفته شده است.

      خشونت جنسی همسر به زن در غرب به عنوان “تجاوز به همسر” شناخته شده اما لایحه تأمین امنیت زنان به این شکل آمده است که اگر مردی دارای بیماری واگیر و مسری است و اقدام به برقراری رابطه جنسی کند و برای زن تهدیدی واقع شود، مجازات هایی برای آن در نظر گرفته شده است. کودکان کمتر از سن ۱۳ سال با حکم قضایی و کودکان بالای ۱۳ سال به موجب قانون می توانند ازدواج کنند اما خشونت علیه آنان آیا کودک آزاری یا همسرآزاری محسوب می شود؟ که در نهایت مقرر شد این گروه تحت پوشش لایحه امنیت زنان قرار گیرند.

Email
چاپ
آخرین اخبار