تاریخ انتشار :

زنان سرپرست خانواده

تحقیقات نشان میدهند که احتمال اینکه مادران سرپرست خانواده در فقر زندگی کنند، بیش از پدران است.

نویسنده: دکتر فاطمه مهسا کارآموزیان

       نتایج یک تحقیق در دانشــگاه «ایلینویز» نشان داد که زنان سرپرست خانواده به طور قابل توجهی درآمد کمتری نســبت به پدران دارند. حقوق پدران به ازای هر فرزند افزایش می یابد و یا ثابت می ماند، در حالی که این شرایط برای مادران وجود ندارد. درآمــد مادران حدود دو ســوم درآمد پدران اســت، حتی زمانی کــه متغیرهایی مانند: اشــتغال، تعــداد ســاعتهای کاری، تحصیــلات، و ســرمایه اجتماعــی شــکاف درآمدی را زیــاد کاهش نمیدهــد. «کارن کرامر»، اســتادیار دانشــگاه در رشــته مطالعات خانواده میگوید: “احتمال اینکه مادران بیشــتر در فقر زندگی کنند، بیش از پدران است و این امر با گذشت زمان قابل جبران نیست”. او اشــاره میکند کــه در ســال ۲۰۱۲ در ایاالت متحــده ۲۸ درصد کودکان با یــک والد زندگی میکردند که در این میان ۲۴/۴میلیون مادر زیر خط فقر در مقایسه با ۴۰۴۰۰۰ پدر بودند. در خانواده هایی که زنان سرپرست خانواده هستند،  تنها عاملی که باعث نجات خانواده از فقر میشود، کار تمام وقت مادر است. مطالعات قبلی نشــان مــیداد که ۳۸ درصد مــادران درآمــد ناکافی برای حمایــت فرزندانشان داشــتند و پدران تنها در پرداخت ۲۸ درصد از این هزینه ها شریک هستند. وی افزود که در صــورت وقوع طلاق احتمال اینکه پــدر ازدواج مجدد کند، بیش از مادر اســت. در این شرایط علاوه بر استرس مالی، اضطراب تنهایی نیز متوجه مادر و کودک خواهد بود.

     متأسفانه، هنــوز دیدگاه جامعه بر این اســت که مــادری که دارای چند فرزنــد است، وقت برای فعالیت ندارد و بنابراین موقعیتهای خوب شــغلی به آنان داده نمیشود. ما نیاز داریم تا زنان را تشویق به آموختن حرفه بکنیم و نیاز است تا سیاستگذران ما باید با تصویب قانون محکم از زنان سرپرست خانــواده حمایت کننــد. افزایــش حداقل دســتمزد به ســطح نیازهــای زندگی یکــی از این موارد اســت. ارائه مزایا و پــاداش از موارد دیگری اســت که میتــوان برای مــادران کارگر در نظر گرفت. فراهم نمودن محلی امن برای زندگــی با حداقل هزینه، دسترســی به اســتفاده از وســائل نقلیه عمومــی، حمایت غذایی از کــودکان و پشــتیبانی از آنــان و مراقبتهای بهداشــتی موارد دیگری هســتند که توصیه میشوند. بایســتی به این مادران فرصت کافــی داد و همچنین به آنــان آموزشهای لازم جهت توانمندســازی شــان داده شــود تــا بتوانند بر فقــر غلبه کننــد. چنانچه این زنــان حمایت شــوند، می توانند فرزندان موفقــی را تربیت نمایند. افــرادی که برای خــود و جامعه مفید باشــند. پــرورش یــک شــهروند خوب، هدیه ای باور نکردنی است که این مادران به جامعه میدهند.