به اعتلای کشورمان معتقدیم

خشونت علیه زنان و دختران محکوم است

نویسنده: دکتر فاطمه مهسا کارآموزیان

     ســازمان ملل نگرانی عمیق خود را نســبت به خشــونت علیه زنــان و دختران، بــه ویژه در مناطقــی کــه درگیــری و جنگ وجــود دارد، و همچنیــن در مــورد خشــونت خانگــی اعـلام کرده اســت. «بان کی مون»، دبیر کل ســازمان ملل؛ در روز جهانی محو خشــونت علیه زنان۲۵  نوامبــر گفت کــه “من عمیقاً در مورد وضعیت اســفبار شــرایط زندگی زنــان و دختران در مناطقــی کــه درگیــری مســلحانه وجــود دارد، نگــران هســتم. زنــان در ایــن مناطــق از اشکال مختلف خشونت اعم از: تجاوز جنسی، بردگی جنسی و قاچاق رنج می‌برنــد. افراط گرایــان منحرف با ســوء تعبیر آموزه هــای دینی خود را بــرای انجام این جنایات توجیه می‌کنند.”

     وی تأ کید کــرد که چنیــن جنایاتــی صرفاً عواقــب اتفاقی جنــگ نیســتد، همانطور که در جهــان برای مقابلــه و جلوگیری از افراط گرایی تلاش می‌شــود، حفاظــت و توانمند ســازی زنان و دختران نیــز اهمیت کلیدی دارد. دبیر کل ســازمان ملــل متحد همچنین گفت که در مناطقی که صلح برقرار اســت، نیز؛ خشــونت علیه زنان در قالب همسر کشــی، ختنه زنان، ازدواج زود هنــگام اعمــال می‌گردد، بطــوری که افــراد دچار آســیبهای روانــی جدی می‌گردنــد. وی خاطر نشــان ســاخت که در طــرح توســعه پایدار کــه به تصویب رســیده اســت و تا ســال ۲۰۳۰ به اجــرا در می‌آید، محــو خشــونت علیه زنان و دختــران در دســتور کار قــرار گرفته اســت. عـلاوه بر این، مشــارکت خــود زنــان و دختران در این مسیر کار برجســته ای اســت. تحقق بخشــیدن به جهانی عاری از خشونت علیه زنان و دختران سزاوار بشریت است. مدیــر اجرایی امــور زنان در ســازمان ملل نیز گفت که خشــونت علیه زنــان قابل قبول نیســت و بایــد از آن جلوگیــری کــرد. وی توضیــح داد که ۱۲۵ کشــور قوانیــن در برابــر آزار و اذیــت جنســی زنــان دارنــد، ۱۱۹ کشــور قانــون در برابــر خشــونت خانگــی دارند، امــا تنها ۵۲ کشــور قانون در برابر خشــونت همســر دارند. ایشــان افــزود که همــکاری عمومی جامعــه، برنامه هــای آموزشــی و توانمنــد ســازی زنــان، همــراه بــا تصویــب قانــون محکم و ایجاد تغییرات رفتاری و اجتماعی، می‌تواند در پایان دادن به خشــونت علیه زنان کمک کند.

نشر داده شده در ماهنامه فرهنگی اجتماعی آبتابـ شماره ۴. اسفند ماه ۱۳۹۴

 

Email
چاپ
آخرین اخبار